Κεντρική Θέρμανση (e-book)

Περιεχόμενα Ηλεκτρονικού βιβλίου (124 σελίδες)

Αυτονομία
Γενικά, Εγκατάσταση, Κατηγορίες
Όργανα και εξαρτήματα Αυτονομίας
Συνδεσμολογία
Θερμοστάτες χώρου
Πίνακας Αυτονομίας ή ωρομετρητών
Βάνες ισοστάθμισης υδραυλικών κυκλωμάτων
Αυτονομία με κυκλοφορητές
Κατανομή κοινοχρήστων με ωρομετρητές και θερμιδομετρητές

Αντιστάθμιση
Γενικά
Τρίοδες και τετράοδες περιστροφικές βάνες αντιστάθμισης
Ηλεκτρονική συσκευή
Κεντρικές ηλεκτρονικές συσκευές Αντιστάθμισης
Τετράοδη περιστροφική Βάνα (Υδραυλική εγκατάσταση)
Τρίοδες περιστροφικές βάνες (τοποθέτηση στην προσαγωγή)
Τρίοδες περιστροφικές βάνες (τοποθέτηση στην επιστροφή)

Δεξαμενές
Πλαστικές Δεξαμενές , Σιδερένιες Δεξαμενές
Σωλήνες δεξαμενής, Ανθρωποθυρίδα
Υδραυλική εγκατάσταση
Τροφοδότηση Καυστήρα, Πυροπροστασία, Χωρητικότητα
Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Εναλλάκτες Θερμότητας
Γενικά - Είδη Εναλλακτών
Εφαρμογή - Εγκατάσταση – Λειτουργία
Σύνδεση μπόιλερ με ηλιακούς συλλέκτες και λέβητα
Τρόποι σύνδεσης μπόιλερ
Πλακοειδής Εναλλάκτες
Εναλλάκτης συστήματος από σωλήνες τυλιγμένους ελικοειδώς
Βλάβες Συστημάτων-Αποκατάσταση-Διάφορα όργανα και εξαρτήματα

Καυστήρες
Ορισμός - Είδη Καυστήρων
Εξαρτήματα και όργανα καυστήρα πετρελαίου
Πως λειτουργεί
Βλάβες και Αποκατάσταση
Βλάβες - Φαινόμενα - Κακή λειτουργία
Επιλογή του Καυστήρα
Επιλογή Μπεκ
Οδηγίες λειτουργίας και χρήσης
Βλάβες - Αιτία- Αποκατάσταση
Τροφοδότηση Καυστήρα
Ρύθμιση Καυστήρα πετρελαίου
Χρήσιμες οδηγίες για συντηρητές Καυστήρων

Καπνοδόχος
Ρόλος και Λειτουργία της καπνοδόχου
Κατασκευή - Καπναγωγός – Καπνοδόχος
Κάλλυμα - Καπνοσυλλέκτης - Συλλέκτης - Πρόχειρη καπνοδόχος
Ειδικές κατασκευές - Υπολογισμός της καπνοδόχου
Καθαρισμός - Ρυθμιστής - Βασικά σημεία (ανακεφαλαίωση)

Κυκλοφορητές
Γενικά - Κύριες εφαρμογές - Διάκριση - Περιγραφή
Τοποθέτηση - Εγκατάσταση
Πλήρωση και εξαέρωση - Αλλαγή στρoφών - Είδη
Βλάβες αποκατάσταση - Φαινόμενο σπηλαίωσης
Ηλεκτρική σύνδεση - Παράλληλη και εν σειρά σύνδεση
Υπολογισμός του κυκλοφορητή

Λέβητες – Λεβητοστάσια
Λεβητοστάσια – Γενικά
Λέβητες – Διακρίσεις
Επιλογή - Βαθμός απόδοσης - Κύρια στοιχεία λεβήτων
Βασικές προδιαγραφές λεβήτων που ισχύουν στην Ελλάδα
Λέβητες Κεντρικής Θέρμανσης
Όργανα και συσκευές ρύθμισης
Επισημάνσεις – Ανακεφαλαίωση
Εργασίες εντός των Λεβητοστασίων

Πίνακες - Σχέδια και Διαγράμματα
Καμινάδες - Δοχείο διαστολής - Βαλβίδα ασφαλείας
Παροχή Μπεκ ανάλογα με την πίεσης της αντλίας
Επιλογή Μπεκ
Διάγραμμα επιλογής καμινάδας
Όργανα και εξαρτήματα καυστήρα πετρελαίου διασκορπισμού
Κεντρικές ηλεκτρονικές συσκευές αντιστάθμισης
Υδραυλική σύνδεση δοχείου διαστολής Μπόιλερ
Συνδεσμολογία του ηλεκτρονικού των Καυστήρων πετρελαίου
Συνδεσμολογία πίνακα Λέβητα - Ηλεκτρικό διάγραμμα

Συστήματα ασφαλούς λειτουργίας και συμπλήρωσης νερού
Εισαγωγή - Δοχεία διαστολής
Ανοικτό δοχείο διαστολής
Κλειστό δοχείο διαστολής – Εκλογή
Ρύθμιση της πίεσης του αέρα στο κλειστό δοχείο διαστολής
Κλειστά δοχεία διαστολής για μπόιλερ
Βαλβίδα ασφαλείας ή εκτόνωσης
Αυτόματος πληρωτής

Συντελεστές - Μετατροπές μονάδων
Συντελεστής διαστολής νερού - Συντελεστές πίεσης

Τζάκια
Εισαγωγή
Σύνθετο τζάκι
Τζάκι θέρμανσης με νερό
Τζάκια εναλλάκτες με υγροποιημένο αέρα

Κεντρική Θέρμανση
Επισημάνσεις
Οδηγίες
Powered by