PM i straffrätt (uppgift 107) - Olaga tvång och förtal

En promemoria, med inriktning på två fiktiva situationer, som syftar till att utreda huruvida straffansvar kan åläggas en butik. Promemorian består av en kortfattad och koncentrerad rättsutredning. Fråga om olaga tvång (4:4 BrB) och förtal (5:1 BrB).
Powered by