Urgentna ultrasonografija oka

Knjiga Urgentna ultrasonografija oka ima za cilj edukaciju ljekara prakričara, koji koriste ultra zvuk u svakodnevnoj praksi, a pogotovo ga koriste u urgentnim stanjima. Princip urgentne medicine naglašava važnost vremena kod postavljanja dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza posljedica je tri izgubljena vremena. Prvo od momenta nastajanja problema sa okom do dolaska ljekaru. Drugo je vrijeme izgubljeno za dijagnostičke procedure u zdravstvenom sistemu i treće je period do konačnog tretmana.