Prirodna odbrana od bolesti Covid-19

PREDGOVOR

Ovo djelo je nastalo kao rezultat dugogodišnje saradnje autora na području istraživanja životnih navika i prehrane te njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Uočivši da je vodeći svjetski problem 2020. godine pandemija COVID-19, autori su odlučili putem ovog djela opisati potencijale prirodne odbrane organizma od bolesti, koje uzrokuje virus SARS-CoV-2.

Porukama iz ove knjige nastoji se ukazati na to da se cjelokupno globalno društvo i zdravstveni sistemi moraju puno više usmjeriti na pružanje preventivnih mjera i promocije zdravih načina života. Sam naslov knjige nosi poruku da postojeći sistemi znanosti, obrazovanja, informiranja, upravljanja kao i zdravstvenih usluga trebaju biti bolje spremni odgovoriti na nastale krize. Pandemija COVID-19 je ukazala na to da se i najjači zdravstveni sistemi bore s visokim troškovima zdravstvene skrbi i nedostatkom medicinskog osoblja i opreme.

Glavna tema knjige je promocija zdravlja kroz prikaz već postojećih raspoloživih metoda za prirodnu odbranu organizma od virusa SARS-CoV-2. Knjiga je podijeljena na više poglavlja. Prvo poglavlje opisuje šta se događa pri kontaktu čovjeka i corona virusa SARS-CoV-2. U ovom dijelu opisuju se odbrambeni sistem čovjeka i specifičnosti imunog odgovora organskih sistema .

Posebno se opisuju funkcije probavnog trakta, krvožilnog, nervnog i nervendokrino i endokrinog sistema i njihovih potencijala u jačanju odbrane potencijala.

Objašnjena su i posebna stanja, kao što je trodnoća i starosna dob te moguće implikacije izazvane SARS-CoV-2 virusom. U drugom poglavlju opisani su specifični sastojci hrane i njihov uticaj na imuni sistem. Ukazano je na značaj tri grupe sastojaka: nutrijenata, biološki aktivnih-ljekovitih komponenti i toksičnih sastojaka hrane. Osim sastojaka iz hrane, podvlači se značaj načina pripreme i konzumiranja jela, koji nose potencijalne nedostatke ali i prednosti u jačanju imunog sistema. Iz tekstova u knjizi da se zaključiti da osobe sa nepravilnom prehranom, kao i lošijim životnim navkama imaju slabiji imunološki sistem i vjerovatno su izloženi većem riziku od težih stanja bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Istodobno, loše metaboličko zdravlje, uključujući pretilost, hipertenziju, dijabetes i bolesti krvožilnog sistema snažno su povezani s lošijim rezultatima u liječenju posljedica zaraze virusom, uključujući rizik od hospitalizacije i smrti.

Naučena lekcija: „COVID-19 otkriva ranjivost i slabosti krhkih prehrambenih sistema i nezdravih životnih navika pojedinca i društva.“ Zbog toga knjiga implicitno ukazuje da pristup prehrani i korištenju lokalno dostupne zdravstveno ispravne, nutritivno vrijedne i održivo proizvedene hrane, što postaje još veći izazov lokalnih zajednica i modernog društva.
Knjiga posebno ukazuje na sve ostale važne elemente životnog stila koji mogu utjecati na jačanje imuniteta, a time na prevenciju i podršku liječenju od virusa. To su, prije svega, vođenje zdravog načina života koji uključuju različite oblike dnevnih fizičkih aktivnosti, izbjegavanje poroka kao što su alkohol i pušenje, kontola stresnih stanja, uspostavljanje kvalitetnog odmora i sna, prakticiranje higijenskih uvjeta života i sigurnog seksa, održavanje tjelesne mase u zdravim granicama, društveno-ekonomske i druge faktore. Objašnjene su preporuke za fizičku aktivnost različitih populacijskih grupa uz naglasak, da se potrebe za tjelesnom aktivnosti indiviualiziraju. Objašnjeni su i rizici usljed neadekvatne tjelesne aktivnosti i pretjerane vježbe. Posebno su naglašeni zdravstveni benifiti šetnje i boravka u šumi.

Stres i posljedice stresa za vrijeme pandemije COVID-19 su evidentne. S druge strane, danas se smatra da je stres „okidač“ većeg broja bolesti, pa kao takav nosi visoke rizike. U knjizi su objašnjene značajnije metode za ublažavanje posljedica stresa. Objašnjen je i značaj održavanje tjelesne mase u zdravim granicama te značaj kvalitetnog sna u jačanju imunog sistema.

U knjizi se ukazuje na potrebu da se poboljša rješavanje izazova s kojima se suočavaju specifične populacije, posebno starije osobe i oni sa već postojećim stanjima, poput oslabljenog imunog sistema i lošeg metaboličkog zdravlja.

 

Autori