Fashion #11 (August 2020) Digital

PRINT: https://bit.ly/2YXUmUp

Mr. Skepper, Veda Wildfire, Lilya Kasimova, Ekaterina Evseeva, Lena Bergman, Sofia Oznobikhina, Katharina Kerwer, Violetta Tolokontseva, Ildiko Sopronfalvi, Ekaterina Kozlova, Cindy Bosveld.