Elegant Kids #9 (May 2020) Digital

PRINT: https://bit.ly/2YpHnKc

Tanya Zorina, Angeline Herron, Paula Luna, Elena Kipa, Nick Vlasev, Valya Osadchaya, Tatiana Volkova, Alyona Gulenko, Evgeny Freeone, Анна Нестерович, Anastasia Coada.