Elegant Kids #2 (July 2020) Digital

PRINT: https://bit.ly/332LRu4

Khromtsova Liubov, Koliasnikova Alena, Brittany Nelson, Anastasia Valyaeva, Sherrie Bennett, Anastasia Valyaeva, Anna NovaLova, Iryna Kononova, Photography Espressive, Anna Shuvalova, Aleksandra Yudina, Tracy Whiteside, Brooke Austin, Alice Liubimova.